เจียไต๋ ร่วมสร้างความมั่นคง และมั่งคั่ง
เพื่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย และประชากรทั่วโลก