• Our Brands
 • ตราเครื่องบิน
 • ตรากระต่าย
 • ตราเจียไต๋
 • ตราช่อฟ้า
 • EN
 • เมนู

บริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของไทย

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า และคัดสรร สินค้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่าย จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ เจียไต๋ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน ตลอดจนประกอบธุรกิจผักผลไม้สด พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้คำปรึกษา ถึงการปลูกที่ถูกวิธีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

เจียไต๋มุ่งมั่น คิดค้น และถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

พันธกิจ

เจียไต๋ พร้อมสรรค์สร้าง เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการเกษตร คู่ค้า
และบุคลากรในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจ

 • บริษัท เจียไต๋ จำกัด
  นำเข้า ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
 • บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด
  จำหน่ายปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
 • บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด
  ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์
 • บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด
  จำหน่ายโรงเรือนการเพาะปลูก วัสดุอุปกรณ์โรงเรือน และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการลงทุน
 • บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด
  ผลิตและจำหน่ายผักสด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ผลไม้ และดอกไม้ สำหรับครัวเรือน