กว่า 98 ปีแห่งการเจริญเติบโตของเจียไต๋
คือบทพิสูจน์ถึงก้าวย่างอันมั่นคงที่เดินเคียงคู่ไปกับเกษตรกรไทย