• "นวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”
  วิสัยทัศน์ใหม่ของพวกเราชาวเจียไต๋ ในวาระที่เจียไต๋ซึ่งเป็นบริษัทการเกษตรครบวงจรของเมืองไทย
  และประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมาเป็นเวลากว่า 100 ปี
  เรามีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร มอบผลิตผลที่ปลอดภัยมั่นใจได้แก่ผู้บริโภค
  สร้างสรรค์แนวคิดและวิธีปฎิบัติใหม่ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนวิถีเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  รวมถึงการเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถ
  ในการแข่งขันด้านการเพาะปลูกและอาหารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ
  พร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรไทย สนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนครับ

  มนัส เจียรวนนท์

  ประธานคณะผู้บริหาร