บริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของไทย

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า และคัดสรร สินค้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่าย จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ เจียไต๋ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน ตลอดจนประกอบธุรกิจผักผลไม้สด พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้คำปรึกษา ถึงการปลูกที่ถูกวิธีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมการเกษตร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

      สร้างสรรค์แนวคิดและวิธีปฎิบัติใหม่ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนวิถีเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
      สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร มอบผลิตผลที่ปลอดภัยมั่นใจได้แก่ผู้บริโภค
         
      มีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
         

พันธกิจ

ยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าแก่ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน

เกษตรกร

สร้างรากฐานความมั่นคง ความกินดีอยู่ดีให้กับอาชีพเกษตรกร ผ่านสูตรสำเร็จในการเพาะปลูก ผลักดันและเตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรก้าวหน้า

ผู้บริโภค

ส่งมอบอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีกว่าของผู้บริโภค ทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สังคม

ป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะขาดแคลนอาหาร สร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

ประเทศชาติ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเพาะปลูกและอาหารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ

กลุ่มธุรกิจ

 • บริษัท เจียไต๋ จำกัด
  นำเข้า ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
 • บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด
  ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์
 • บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด
  จำหน่ายโรงเรือนการเพาะปลูก วัสดุอุปกรณ์โรงเรือน และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการลงทุน
 • บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด
  ผลิตและจำหน่ายผักสด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ผลไม้ และดอกไม้ สำหรับครัวเรือน
 • บริษัท ซีที เฟรช จำกัด