การจัดการมังคุด ราชินีแห่งไม้ผลไทย ผลผลิตเกรดเอ ผิวสวย เนื้อดี ขายได้ราคา

       มังคุด หรือราชินีแห่งไม้ผลไทย เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมบริโภคทั้งภายในประเทศ แบบผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป นอกจากนี้ยังมีการส่งออกติด 1 ใน 5 อันดับไม้ผลไทยที่มีการส่งออกสูงสุดในปีที่ผ่านมา (ข้อมูล: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร วันที่ 22 ธันวาคม 2566) มังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออก ครอบคลุมจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี โดยขั้นตอนการเพาะปลูกและการบำรุงมังคุดให้ได้ผลผลิตเกรดเอ มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 

 

การเตรียมแปลงปลูกมังคุด 

 

       มังคุดจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินร่วนปนทราย ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ทำให้ต้องมีการปรับสภาพดินด้วยปูนขาว โดโลไมท์ เปลือกหอย หรือขี้เถ้า เพื่อให้ดินมีความเหมาะกับการปลูกมังคุด 

 

       ในการเตรียมแปลงปลูก แนะนำให้ทำการถมดินบริเวณหลุมปลูกให้ความสูงกว่าระดับพื้นดิน หรือเรียกว่าการยกโขดวิธีนี้จะช่วยให้รากดูดซับธาตุอาหารได้ดี ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์ อีกข้อดี คือ ช่วยให้น้ำไม่ขังบริเวณราก ซึ่งจะทำให้รากไม่เน่าและต้นตายได้ และแนะนำให้จัดแปลงปลูกในรูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยมีการเว้นระยะห่างของต้นและแถว ประมาณ 8 x 8 เมตร การเว้นระยะห่างนี้ เพื่อให้แสงส่องผ่านทรงพุ่มไปถึงโคนต้น ทำให้ต้นได้รับแสงในการใช้สังเคราะห์อาหารได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากมังคุดเป็นพืชที่มีกิ่งและใบค่อนข้างมาก หากปลูกชิดกันมากไป จะทำให้ได้รับแสงไม่เพียงพอ อากาศทึบ ส่งผลให้การออกดอกและได้ผลิตไม่สมบรูณ์  

การวางแปลงปลูกมังคุด ระยะ 8x8 เมตร 

 

       การเตรียมระบบน้ำ เนื่องจากมังคุดเป็นไม้ผลในเขตร้อนชื้นที่มีความต้องการน้ำในปริมาณมาก โดยช่วงอายุ 1 -5 ปี จะเป็นช่วงที่ต้นมังคุดต้องการน้ำมาก โดยนิยมให้น้ำผ่านทางระบบ สปริงเกลอร์ (SPRINKLER) หากขาดน้ำหรือให้น้ำไม่เพียงพอในระยะนี้ จะส่งผลให้ต้นไม่แข็งแรง ารเจริญเติบโตทางลำต้นหยุดชะงักได้  

 

       หลังจากมังคุดอายุ 5 ปี ขึ้นไป หรือพร้อมให้ผลผลิตแล้ว การให้น้ำในแต่ละช่วงการบำรุงยังคงมีความสำคัญอยู่ ยกเว้นในช่วงชักนำการออกดอกของมังคุด ควรงดการให้น้ำอย่างน้อย 10-14 วัน และให้น้ำอีกครั้งในช่วงหลังติดผล หรือระยะการเจริญเติบโตของผลที่อายุ 8-12 สัปดาห์หลังดอกบาน จึงสามารถเริ่มกลับมาให้น้ำได้ เพื่อให้ผลมังคุดสมบรูณ์ รูปทรงสวย ขายได้ราคา  

 
การเลือกต้นพันธุ์มังคุด 

 

       การเลือกต้นพันธุ์ ควรเลือกจากต้นพันธุ์มังคุดที่มีความแข็งแรง สมบรูณ์ อายุไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีความสูงของต้นไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร มีระบบรากที่ตรง ไม่คดงอ จะช่วยทำให้มังคุดโตไว เจริญเติบโตได้ดี  

 

การบำรุงต้นมังคุดปลูกใหม่ ยังไม่ให้ผลผลิต 

การบำรุงต้นมังคุดปลูกใหม่ อายุ 1-5 ปี  

 

       การบำรุงธาตุอาหารในต้นมังคุดปลูกใหม่ อายุ 1-5 ปี ต้องใส่ใจการบำรุงให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ เพื่อช่วยให้ต้นและใบของมังคุดเจริญเติบโต แข็งแรงสมบรูณ์ 

 

       การบำรุงต้นมังคุดปลูกใหม่ปีแรก แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 25-7-7 บลู ในอัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี เพื่อช่วยบำรุงให้ต้นมังคุดโตไวแตกใบดี  

 

       ต้นมังคุด เข้าสู่ปีที่ 2 ถึง ปีที่ 5 แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ตามอัตรา ในแต่ละช่วงอายุที่ได้ระบุด้านล่าง เพื่อช่วยให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง สมบรูณ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะให้ผลผลิตต่อไป   


ต้นมังคุดอายุปีที่ 2 บำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 
ต้นมังคุดอายุปีที่ 3 บำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้น 
ต้นมังคุดอายุปีที่ 4 บำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น 
ต้นมังคุดอายุปีที่ 5 บำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อต้น 
 

       เมื่อมังคุดอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จะเริ่มให้ผลผลิต แนะนำปรับการบำรุงในแต่ละระยะ เพื่อให้ได้ผลผลิตมังคุด ลูกใหญ่ น้ำหนักดี ดังนี้ครับ 

การบำรุงในแต่ละระยะ เพื่อให้ได้ผลผลิตมังคุด ลูกใหญ่ น้ำหนักดี 

 

  1. ระยะฟื้นต้น หลังเก็บผลผลิต แนะนำให้ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม เพื่อให้ต้นได้รับแสงและอากาศเพียงพอ หลังจากนั้นบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 25-7-7 บลู อัตรา 1.5  กิโลกรัมต่อต้น ช่วยบำรุงให้ต้นสมบรูณ์ แตกใบชุดใหม่ได้ดี 

  2. หลังจากนั้น จะเข้าสู่ระยะแตกใบอ่อนชุดที่ 1-3 แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ใส่ในอัตรา 1.5 - 2 กิโลกรัมต่อต้น ช่วยให้ต้นมังคุดแตกใบใหม่ ใบเขียวเข้ม เตรียมเข้าสู่ระยะสะสมอาหาร  

  3. ระยะสะสมอาหาร แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 9-25-25 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ช่วยให้ต้นสมบรูณ์สะสมอาหารให้ออกดอกเยอะ ดอกมังคุดสมบรูณ์  

  4. ระยะบำรุงผลเล็ก แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-9-20 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น บำรุงให้ผลสมบูรณ์ ขยายผล ขยายเปลือก สร้างเนื้อ 

  5. ระยะสร้างเนื้อขยายผล เพื่อเพิ่มความสมบรูณ์ และสร้างรสชาติที่ดีให้กับมังคุด แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้มังคุดลูกใหญ่ รสชาติดี ตรงตามที่ตลาดต้องการ 

 

การเก็บเกี่ยวมังคุด 

 

       การเก็บมังคุดจะพิจารณาจากระยะทางจุดหมายในการขนส่ง มังคุดส่งออกหรือพื้นที่ระยะห่างไกล จะเริ่มเก็บเมื่อผิวมังคุดเริ่มมีจุดประสีม่วงแดง หรือที่เรียกว่า “ระยะสายเลือด” ซึ่งถ้าหากไม่เก็บเกี่ยวให้ทันในช่วงนี้ ราคาขายจะตกเกรดส่งออก เพราะเมื่อขนส่งไปถึงจุดหมายจะทำให้ผลมังคุดดำเข้มเกินไป ส่วนถ้าระยะการขนส่งใกล้หรือภายในประเทศ จะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อผลมังคุดมีจุดสายเลือดกระจายทั่วผล สังเกตุจะมีสีชมพูสม่ำเสมอ โดยเมื่อขนส่งถึงที่หมายระยะ 1-2 วัน ผลมังคุดจะอยู่ในระยะพร้อมทานพอดี 

 

       การรับซื้อและการแบ่งเกรดมังคุด 

 

  • เกรดเอ ผลมังคุดต้องมีคุณภาพดีที่สุด เน้นส่งออกนอก โดยลักษณะของผล มีกลีบเลี้ยงและขั้วผลสมบูรณ์ มีเนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมียางสีเหลืองในผล ไม่เกิน 5% ของน้ำหนักของมังคุด  
  • เกรดบี สามารถมีตำหนิบริเวผิวมังคุดได้เล็กน้อย แต่ต้องไม่เกิน 30% ของพื้นผลมังคุด มีเนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมียางสีเหลืองในผล ไม่เกิน 10% ของน้ำหนักของมังคุด 
  • เกรดซี มังคุดในเกรดนี้ยังคงมีคุณภาพสามารถทานได้ แต่เพียงจะมีตำหนิที่ผิวของผลมังคุดตั้งแต่ 50% ของพื้นที่ผลมังคุด ทำให้ขายได้ที่ที่ต่ำกว่าเกรดเอ และเกรดบี  

 

       มังคุดหรือราชินี ไม้ผล เป็นพืชที่ต้องการการบำรุงในแต่ละระยะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เริ่มต้นลูกจนถึงเก็บเกี่ยวลผลิต จึงต้องใส่ใจดูแลและบำรุงในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มังคุดลูกใหญ่ ผิวสวย เกรดเอ สร้างรายได้ที่ดีให้เกษตรกร แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยคุณภาพ อย่างปุ๋ยตรากระต่ายที่เกษตรกรมั่นใจ ยกให้เป็นอันดับ 1 ในการบำรุงผลผลิต ให้ได้คุณภาพ เกรดเอ แบบชัวร์ เด๊ะๆ สมหวัง เป๊ะ  

ปุ๋ยตรากระต่ายสำหรับพืชสวน อันดับ 1 ในใจเกษตรกร รู้จริง แบบชัวร์เด๊ะๆ สมหวังเป๊ะๆ 

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่   

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/   

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai   

TikTokhttps://www.tiktok.com/@puitrakratai   

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายhttps://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Fruits-Vegetables