สูตรเด็ดเกร็ดเกษตร จากปุ๋ยตรากระต่าย "ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตสูงต่อไร่ ฝักโต เมล็ดเต็ม"

       “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย โดยเฉพาะภาคปศุสัตว์ เพราะเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบทดแทน เช่น ข้าวสาลี และนำเข้าเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ      

 

       การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตเต็มไร่ และคุณภาพดี เกษตรกรต้องมีความรู้เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ รวมทั้งการเก็บเกี่ยว หากเกษตรกรวางแผนการปลูกและบริหารจัดการแปลงอย่างเหมาะสม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตมากกว่า 1 ตันต่อไร่ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝักโต เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี 

 

ขั้นตอนการปลูกและการบำรุง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ให้ฝักโต เมล็ดเต็ม 

 

  1. การเตรียมแปลงปลูก 

       อีกหนึ่งหัวใจของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ การเตรียมแปลง โดยเริ่มจากการไถดะ เพื่อกำจัดวัชพืช และปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการให้น้ำและระบายน้ำออกจากแปลง พื้นที่ควรมีหน้าดินลึกไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อให้รากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถเจริญเติบโต ดูดน้ำและธาตุอาหารจากหน้าดินได้ดี  

       

       ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชอบดินที่มีลักษณะโปร่งและระบายน้ำดี โดยทั่วไปวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสม เริ่มจากตากดินไว้อย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและเชื้อโรคในดิน หลังจากนั้นจึงไถพรวนโดยใช้รถไถผาน 7 ไถย่อยดินให้ร่วนซุย พร้อมใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกร่วมด้วย อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ เพื่อปรับสภาพและโครงสร้างของดิน ให้เก็บกักความชื้นในดินและให้ดินมีความพร้อมในการลงปลูกต่อไป 

ขั้นตอนการเตรียมแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

       2. การจัดการแปลงปลูก 


       การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ที่ทำให้ได้ผลผลิตเหมาะสม โดยทั่วไปมีการจัดการแปลงปลูก 2 รูปแบบคือ
 

 

  • การปลูกแบบแถวเดี่ยว ให้เว้นระยะหยอดระหว่างแถว 75 เซนติเมตร และปลูกระยะห่าง 20 - 25 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลง 1 - 2 เมล็ด/หลุม (จำนวนต้นต่อไร่ ประมาณ 8,500 - 10,600 ต้น จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดประมาณ 3.0 - 3.5 กิโลกรัมต่อไร่) 

 

  • การปลูกแบบแถวคู่ มีการยกร่องสูง เว้นระยะร่องละ 120 เซนติเมตร ปลูกเป็นสองแถว ข้างร่องเว้นระยะห่าง 30 เซนติเมตร ปลูกห่างต้นละ 20 - 25 เซนติเมตร แนะนำปลูก 1 - 2 ต้นต่อหลุม (จำนวนต้นต่อไร่ ประมาณ 8,500 - 10,600 ต้น และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดประมาณ 3.0 - 3.5 กิโลกรัมต่อไร่) 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบแถวคู่

 

ขั้นตอนการบำรุง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ฝักโต เมล็ดเต็ม 

 

         ปุ๋ย เป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) ดังนั้นเกษตรกรควรเลือกสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตของพืช ใส่ในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักใหญ่ เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี โดยการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

เคล็ดลับการบำรุงธาตุอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

       ช่วงที่ 1 เป็นการใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมหยอดเมล็ดพันธุ์ แนะนำปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 หรือ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 อัตรา 30 - 50 กิโลกรัมต่อไร่  เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและช่วยให้ต้นข้าวโพดโตไว ใบเขียว รากแตกแขนงดี ทำให้ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย  

 

       ช่วงที่ 2 ในระยะข้าวโพดทำรุ่น (อายุ 20-25 วัน) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 ผสมร่วมกับ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 หรือ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 (สัดส่วน 1:1) ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อช่วยให้ระบบรากสมบูรณ์ เดินรากดี ลำต้นใหญ่ ใบเขียวทน เตรียมพร้อมที่จะออกดอก-ติดฝักในระยะต่อไป 

 

       ช่วงที่ 3 การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า (ข้าวโพด อายุ 40-45 วัน) จะเน้นบำรุงธาตุไนโตรเจน(N) สูง เพื่อช่วยให้ระบบรากสมบูรณ์ ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ลำต้นแข็งแรง และใบเขียวทน แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 25 - 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยสามารถใช้รถไถเล็ก หรือใช้แรงงานคนในการหว่านปุ๋ย หลังจากนั้นทำการกลบเม็ดปุ๋ย เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลทิ้งไปกับน้ำ ช่วยให้ต้นข้าวโพดดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ต่อเนื่อง ทำให้ลำต้นใหญ่ ใบสมบูรณ์ พร้อมที่ออกไหม ออกดอก เพื่อสร้างฝัก สร้างเมล็ดที่สมบูรณ์ 

 

การเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

 

       เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่จัดและแห้งสนิท (อายุประมาณ 120 วันหลังปลูกและขึ้นอยู่กับพันธุ์) โดยต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีลักษณะแห้งและเปลี่ยนเป็นสีฟางขาวหมดทั้งแปลง และเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรมีความชื้นประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ดีไม่ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฝนตก เพราะเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีความชื้นสูง ควรปล่อยให้ฝักและต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แห้งก่อนเก็บเกี่ยว   

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักสวยได้คุณภาพ 

 

 

       การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตเต็มไร่ และมีคุณภาพดี ต้องมีการดูแลและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนที่สำคัญ ตั้งแต่การเตรียมแปลง ตลอดจนการบำรุงธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช เพื่อให้ต้นข้าวโพดสมบูรณ์แข็งแรง ติดดอกดี มีฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก เป็นที่ต้องการของตลาด 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเคล็ดลับในการทำการเกษตร สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่  


       
เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตคุณภาพ น้ำหนักมากกว่า 2 ตัน/ไร่ เพราะใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูก จากคุณศักดา สว่างศรี 


       
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้โตไว ได้ฝักเต็ม ผลผลิต 2 ตันต่อไร่ ของ “คุณสีไพร แก้วสุวรรณ” เกษตรกรเมืองเพชรบูรณ์ 

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/ 

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai 

TikTok: https://www.tiktok.com/@puitrakratai 

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย : https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Rice-Fields