ปุ๋ยเกล็ด และฮอร์โมน

อารักขาพืชเจียไต๋ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Code of Conduct) ทุกผลิตภัณฑ์ของอารักขาพืชผลิตภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยนับครั้งไม่ถ้วนว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งาน ชุมชนรอบข้าง รวมถึงผู้บริโภค เรารับผิดชอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง ทั้งยังส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งวิธีการและปริมาณที่ใช้แก่พนักงานขาย ร้านค้า และเกษตรกร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วน

อารักขาพืชเจียไต๋