อารักขาพืชเจียไต๋

อารักขาพืชเจียไต๋ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Code of Conduct) ทุกผลิตภัณฑ์ของอารักขาพืชผลิตภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยนับครั้งไม่ถ้วนว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้งาน ชุมชนรอบข้าง รวมถึงผู้บริโภค เรารับผิดชอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง ทั้งยังส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สารฯอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งวิธีการและปริมาณที่ใช้แก่พนักงานขาย ร้านค้า และเกษตรกรผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วน อารักขาพืชเจียไต๋