เราต้องการพลังของคนรุ่นใหม่
ในการที่จะสร้างนวัตกรรมความรู้ใหม่ ๆ ให้กับวงการเกษตรกรรมไทย