ค่านิยมหลักของเจียไต๋

     

Integrity

เรามีความเป็นมืออาชีพ ที่น่าเชื่อถือ วางใจได้ ทำทุกอย่างเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
         
     

Innovative

เราจะไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ กล้าท้าทายกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ เพื่อสร้างแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพ
         
     

Partnership

เข้าใจในความต้องการของลูกค้า เป็นมิตร พร้อมช่วยเหลือ ด้วยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์
         
     

Passionate

มุ่งมั่น ทุ่มเท เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะเป็นผู้บุกเบิกเพื่อสิ่งดีๆ ให้กับธุรกิจการเกษตร