เจียไต๋ มอบความรู้ คู่เคียงเกษตรไทย รุกหน้าจัดงานสัมมนาวิชาการตามแบบฉบับเจียไต๋


News Date : 12 Sep 2019
กรุงเทพมหานคร, 12 กันยายน 2562 -  บริษัท เจียไต๋ จำกัด เดินหน้าจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการตามแบบฉบับเจียไต๋ เพื่อมอบความรู้และเทคนิคการเพาะปลูกให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

นายกรกนก ฉันทกิจวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอารักขาพืช บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจเกษตรมายาวนานกว่า 98 ปี เจียไต๋มีความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่การส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ไปจนถึงบำรุงรักษาดูแลพืช เพื่อสามารถส่งต่อผัก ผลไม้สดที่ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค การจัดสัมมนาเชิงวิชาการตามแบบฉบับของเจียไต๋ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้ให้กับเกษตรกรไทย ให้สามารถดำเนินการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งเกษตรกรเองที่สามารถขายผลผลิตได้ในราคาดี มีความมั่นคงขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้เข้าถึงผลผลิตชั้นเยี่ยมที่ได้ทั้งคุณภาพและมีความปลอดภัย” 

สำหรับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการตามแบบฉบับเจียไต๋นี้ ได้รับเกียรติจากนายดนัย อังศุสิงห์ นักวิชาการอิสระชื่อดัง ผู้ได้รับสมญานาม “หมอทุเรียน” ขึ้นบรรยายเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคของทุเรียนและมังคุด  และนวัตกรรมการผลิตไม้ผล เพื่อแบ่งปันความรู้ให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงพัฒนาการของพืชในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนภาวะการเกิดโรคในพืชเศรษฐกิจเช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันโรคในพืช ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาหากเกิดโรคในพืชได้ 

การสัมมนาเชิงวิชาการนี้จัดขึ้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการทั้งสองแห่ง รวมกว่า 700 คน 
© Copyright 2017 Chia Tai. All rights reserved.