เจียไต๋รับรางวัลองค์กรคุณภาพ ประจำปี 2566 จากความมุ่งมั่นส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2566 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย โดยนายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย รับมอบรางวัลเกียรติยศ “องค์กรคุณภาพแห่งปีประจำปี 2566 ด้านส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน” จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานพิธี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

 

รางวัลในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ที่ได้ส่งเสริมวงการเกษตรของไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นทางการเกษตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ผลิตผลดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมถึงการนำนวัตกรรมการเกษตรมาใช้เสริมประสิทธิภาพทางการเพาะปลูก ตลอดจนสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรด้วยการเพิ่มมูลค่าสู่สินค้าผลสดและอาหารสุขภาพ นอกจากนี้ ยังไม่หยุดนิ่งที่จะส่งมอบความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน

 

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยนี้ ได้มอบรางวัลเกียรติยศให้สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้ง ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

แบ่งปัน
21 ธ.ค. 2566