ตราเครื่องบิน

การถือกำเนิดขึ้นของแบรนด์ เมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน ต้องให้เวลาและความทุ่มเท ในการวิจัยและพัฒนาด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและอดทน ซึ่ง เจียไต๋ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จนถึงกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ถูกต้อง การบรรจุหีบห่อ การขนส่งเมล็ดพันธุ์สู่มือลูกค้า ตลอดจนพัฒนาวิธีการปลูกพืช ซึ่งนับว่าเป็นการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิธีการปลูกผักในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรไทย ที่หันมานิยมซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูงมาใช้

วันนี้ เจียไต๋ ได้ก้าวจากการเป็นเพียงผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักที่คุณภาพดี มาสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักหลายชนิด เพื่อให้เกษตรกรไทยได้มีทางเลือกที่ดีในการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ราคาเหมาะสมให้ผลผลิตที่ดี เพื่อสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าให้เกษตรกรไทย