ตราเจียไต๋

อารักขาพืชเจียไต๋ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้มีการบริหารจัดการตามหลักการของ FAO Code of Conduct หรือ มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่เน้นส่งเสริมการ ทำ Product Stewardship มีการดูแลติดตามการใช้สารเคมีอย่างใกล้ชิด ทำการค้าขายอย่างใส่ใจและรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทาง ผลิตภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง มีการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สารฯอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งวิธีการและปริมาณที่ใช้แก่พนักงานขาย ร้านค้า และเกษตรกรผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วน