เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกมันสำปะหลัง ผลผลิต 9 ตันต่อไร่ เทคนิคเตรียมดินดี ใช้ปุ๋ยคุณภาพ ได้มันหัวใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

       มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยมากกว่า 20 ล้านตันในแต่ละปี โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และยังมีการส่งออกไปต่างประเทศถึงร้อยละ 70 จึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 

       มันสำปะหลังจึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ ทำให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น เพราะในอนาคตคาดการณ์ว่าความต้องการใช้มันสำปะหลังในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการนำมันสำปะหลังมาผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจและต้องการปลูกมันสำปะหลังให้มีคุณภาพ และได้จำนวนผลผลิตต่อไร่ในปริมาณที่สูงตามไปด้วย 

 

       วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ไฟแรง ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก นั่นคือ คุณอภิสิทธิ์ มะพันธ์ หรือ คุณบอมบ์ อายุ 33 ปี เป็นชาวอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตสูงถึง 9 ตันต่อไร่ เพราะใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินที่ดี คือทำให้ดินมีความสมบูรณ์ก่อนปลูก ละบำรุงธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างถูกจุดตรงตามความต้องการของพืช ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง 

คุณอภิสิทธิ์ มะพันธ์ หรือ คุณบอมบ์ กับผลผลิตมันสำปะหลังหัวใหญ่ 

 

 

       จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานี้เอง คุณบอมบ์ได้นำวิชาความรู้ที่มี มาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจปลูกมันสำปะหลัง โดยทำช่องติ๊กต็อก (TikTok) ใช้ชื่อ Bom153 มีผู้ติดตามและให้ความสนใจจำนวนมาก จนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ ด้วยการขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้กับคุณบอมบ์อีกทางหนึ่  

 

 

ศึกษา เรียนรู้ ทุกขั้นตอน  

ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ  

 

       คุณบอมบ์ เล่าให้ฟังว่า การทำไร่มันสำปะหลังเป็นอาชีพที่รับช่วงต่อมาจากครอบครั แต่ในรุ่นคุณพ่อคุณแม่การทำไร่มันสำปะหลัง ยังไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเอื้ออำนวยเหมือนเช่นสมัยปัจจุบัน และเมื่อคุณบอมบ์ได้มีโอกาสสานต่อการปลูกมันสำปะหลัง เริ่มจากพื้นที่เพียง 3 ไร่ พร้อมกับเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ในเรื่องของการเตรีมดินและการใส่ปุ๋ย ตลอดไปจนถึงการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการทำเกษตร นอกจากจะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้ปริมาณผลผลิตจากเดิมที่รุ่นพ่อแม่ทำได้อยู่ที่ 5-6 ตันต่อไร่ แต่คุณบอมบ์สามารถทำได้ถึง 9 ตันต่อไร่ และสามารถขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันทำอยู่ที่ 120 ไร่ 

 

       “พอผมได้มลงมือทำไร่มันสำปะหลังเองเต็มตัว การทำเกษตรของผมต้องไม่ลำบาก สามารถทำได้ง่ายโดยนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาช่วย มีตั้งแต่รถไถ รถปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผมไม่ได้จบสายเกษตร ผมต้องศึกษาเรื่องการทำเกษตรให้มาก ตั้งแต่ในเรื่องปุ๋ย เพราะการที่เข้าใจเรื่องธาตุอาหารเป็นอย่างดี จะช่วยให้ใส่ปุ๋ยได้ถูกต้อง ตามความต้องการของพืช”  

 

 

ใส่ใจทุกขั้นตอนการเตรียมดิน เป็นหัวใจสำคัญ 

ช่วยให้มันสำปะหลังโตดี ขยายหัวได้เร็ว  

 

       การเตรียมดินเพื่อปลูกมันสำปะหลัง คุณบอมบ์ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของดินในการปลูกทุกรอบ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลผลิตเริ่มลดลง คุณบอมบ์จะทำการส่งดินไปตรวจที่เกษตรอำเภอในรอบนั้นทันที เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) และให้ทราบว่าดินมีปัญหาในด้านไหน จะได้ปรับการใส่ปุ๋ย (ทั้งสูตรและปริมาณ) และเพิ่มธาตุอาหารในดินให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้สูงขึ้น  

ดินที่ร่วซุย มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง 

 

 

       หลังจากที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจนหมดแปลงแล้ว คุณบอมบ์จะให้ความสำคัญในการเตรียมดินเป็นอย่างมาก เพื่อให้ดินมีความพร้อมก่อนที่จะทำการปลูกรอบใหม่ โดยทำการปรับปรุงดินด้วยการใส่ขี้อ้อยเตาเผาจำนวน 50 กระสอบต่อไร่ เพื่อช่วยปรับโครงสร้างดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุ อีกทั้งช่วยให้ดินร่วนซุย เพราะเมื่อดินร่วนซุย รากมันสำปะหลังจะเจริญเติบโตดี ทำให้หัวมันสำปะหลังขยายขนาดได้เร็วกว่าดินที่แน่นและแข็ง  

 

       จากนั้นทำการไถผาน 3 เพื่อเป็นการพลิกหน้าดินและย่อยดินให้ร่วนซุย และตากดินทิ้งไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค หากเริ่มมีฝนตกลงมาจนดินเริ่มมีความชื้น จะเริ่มทำการไถผาน 5 เพื่อย่อยดินให้ละเอียดอีกครั้ง  

คุณบอมบ์รองพื้นด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 

 

 

       ในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมดิน คุณบอมบ์จะทำการยกร่องปลูก เว้นระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 120-130 เซนติเมตร พร้อมกับรองพื้นด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน และช่วยให้รากมันสำปะหลังแข็งแรง แตกตัวได้ดี 

 

คัดเลือก "สายพันธุ์ดี" 

ช่วยให้ได้ผลผลิตกว่า 9 ตันต่อไร่  

 

       สำหรับการเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังปลูกในพื้นที่นั้น คุณบอมบ์ บอกว่า มันสำปะหลังแต่ละสายพันธุ์มีข้อดีในการปลูกแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป โดยคุณบอมบ์จะเลือกปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่อยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์พวงเพชรและพันธุ์นาคขาว ซึ่งพันธุ์พวงเพชรจะปลูกพื้นที่ดอน เพราะทนแล้งได้ดีและต้นเป็นทรงพุ่มใหญ่ ใบเยอะ ทรงต้นจะคลุมดิน ทำให้หญ้าโตตามไม่ทัน ส่วนพันธุ์นาคขาวเลือกปลูกในพื้นที่ราบ เป็นพันธุ์ที่ได้ผลผลิตเยอะ มันหัวยาว 

ท่อนพันธุ์สมบูรณ์ พร้อมลงปลูก 

 

 

       การเลือกท่อนพันธุ์จะดูที่ความสมบูรณ์ โดยสังเกตจากท่อนพันธุ์ที่ปลายแห้งและมีตาถี่ เพราะจะมีโอกาสงอกสูง โดยหลังจากที่ยกร่องแล้วจะลงปลูกทันที ซึ่งคุณบอมบ์จะเว้นะระยะห่างระหว่างต้น 80-90 เซนติเมตร เพราะทำให้ต้นมันสำปะหลังโตง่าย และลงหัวได้ดี อีกทั้งความยาวของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรอยู่ที่ 20-25 เซนติเมตร และปักลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร จะช่วยให้มีอัตราการงอกที่ดี หากปักท่อนพันธุ์ลึกลงไปมากกว่านี้ จะทำให้รากของต้นไปเจอดินที่แน่นเกินไป ส่งผลให้หัวมันสำปะหลังเล็ก 

การปลูกมันสำปะหลังโดยปักท่อนพันธุ์ให้ลึก 10 เซนติเมตร  

 

 

กำจัดวัชพืช พร้อมกับใส่ปุ๋ยบำรุงให้ตรงจุด 

ทำให้ได้มันหัวใหญ่ ผลผลิตต่อไร่มากกว่า 9 ตัน  

 
       การที่จะได้ผลผลิตมันสำปะหลังที่ดีนั้น คุณบอมบ์ให้ความสำคัญในเรื่องของการบำรุง โดยจะเน้นการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อช่วยบำรุงได้อย่างตรงจุดและตรงกับความต้องการของพืช อีกทั้งหมั่นลงแปลงดูแลใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ หากเจอวัชพืชจะถอนทิ้งทันที
เพราะารบำรุงและการกำจัดวัชพืชถือว่ามีส่วนสำคัญมาก  

 

       โดยช่วงมันอายุ 1-2 เดือน คุณบอมบ์จะทำการไถเบิกเพื่อกำจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 ร่วมกับ ปุ๋ยรากระต่าย สูตร 0-0-60 และ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 18-46-0 (สัดส่วน 1:1:1) อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมไถกลบปุ๋ยลงในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น และการบำรุงในระยะนี้จะช่วยให้รากแข็งแรง ช่วยให้ต้นและใบสมบูรณ์  

การไถเบิกกำจัดวัชพืช ในมันสำปะหลัง อายุ 1-2 เดือน 

 

 

       เมื่อมันสำปะหลังอายุ 3 เดือน คุณบอมบ์จะให้คนงานใช้จอบถากหญ้าที่ขึ้นตามสันร่อง เพื่อกำจัดวัชพืชที่จะมาแย่งอาหารต้นมัน และเมื่อมันอายุ 4-5 เดือน คุณบอมบ์จะบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 ร่วมกับ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 18-46-0 และ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 0-0-60 (สัดส่วน 1:1:3) อัตรา 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ช่วยให้มันหัวใหญ่และเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งสูง จากนั้นรอจนมันสำปะหลังได้อายุ 9 เดือน จึงทำการเก็บเกี่ยวซึ่งโดยผลผลิตที่ได้ มีปริมาณ 9 ตันต่อไร่

 

ต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมลงหัว 

 

 

       นอกจากนี้ คุณบอมบ์ยังได้บอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อปุ๋ยตรากระต่าย ว่าเป็นแบรนด์ที่ได้คุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ จากที่ใช้ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 นั้นเห็นได้ชัดว่า พืชจะเขียวไวและเขียทนกว่ายี่ห้ออื่นๆ และอีกเหตุผลที่เลือกปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 มาบำรุงช่วงรองพื้น เพราะมีธาตุอาหารรอง แคลเซียม ที่ช่วยให้รากแข็งแรงและแตกตัวได้ดียิ่งขึ้น  

 

 

แชร์ความรู้ การปลูกมันสำปะหลัง 

จนต่อยอด สร้างรายได้ทางออนไลน์  

 

       คุณบอมบ์ ยังเล่าให้ฟังอีกว่า ได้สร้างช่องติ๊กอก (TikTok) ชื่อช่อง “Bom153 ที่จะมีคอนเทนต์ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆ ในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลัง และปัจจุบันมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต โดยการขายท่อนพันธุ์ให้ผู้ติดตามที่สนใจนำไปปลูก เพราะเห็นผลผลิตมันสำปะหลังของคุณบอมบ์ที่สมบูรณ์ 

 

       ซึ่งขั้นตอนการปลูกและการดูแลมันสำปะหลังแบบขายท่อนพันธุ์ ไม่ได้แตกต่างจากการปลูกเพื่อขายหัวมากนัก ใช้ระยะเวลาดูแลประมาณ 8-11 เดือน ก็สามารถตัดท่อนพันธุ์ขายได้ แต่จะต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกต้นที่มีตาถี่และไม่มีโรคเท่านั้น ในส่วนของราคาท่อนพันธุ์จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 45 บาท ซึ่งผลผลิตที่ได้ต่อไร่จะอยู่ที่ 1,400-1,500 กิโลกรัม นี่ถือเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต นอกเหนือจากการขายหัวมันสำปะหลังของคุณบอมบ์ 

 

       จากการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ดินสมบูรณ์ การคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ปลูก รวมไปถึงการบำรุงธาตุอาหารด้วยปุ๋ยคุณภาพ ให้ถูกช่วงการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง จนได้มันหัวใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ปริมาณมากกว่า 9 ตันต่อไร่ พร้อมต่อยอดขายท่อนพันธุ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการเพิ่มมูลค่าช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ถือเป็นอีกหนึ่งทายาทเกษตรกรตัวจริงที่ไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนาการทำเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด 

ความสำเร็จจากการเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพ อย่างปุ๋ยตรากระต่าย 

 

สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่

คลิก “การใส่ปุ๋ยในมันสำปะหลัง”

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai

TikTok: https://www.tiktok.com/@puitrakratai

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย : https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Rice-Fields