เคล็ดลับปลูกข้าวให้รวงใหญ่ เมล็ดเต่ง เต็มรวง น้ำหนักดี

       ด้วยพื้นที่ของประเทศไทยมีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อย โดยเฉพาะ “ข้าว” นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศ


       การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของตลาด ต้องเริ่มตั้งแต่การจัดการดิน การเตรียมแปลง การบำรุงธาตุอาหารให้เหมาะกับสภาพดินและระยะการเจริญเติบโตของพืช เพียงเท่านี้การปลูกข้าวให้รวงใหญ่ เมล็ดเต่ง เต็มรวง น้ำหนักและคุณภาพดีก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


       ฤดูการเพาะปลูกข้าวแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ข้าวนาปี หรือข้าวนาน้ำฝน ที่เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และเก็บเกี่ยวสิ้นสุดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ และข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม นิยมปลูกในพื้นที่ที่มีการชลประทาน เช่น ในภาคกลาง เป็นต้น

 


รู้ใจ “ดิน” รู้วิธีจัดการธาตุอาหาร


ประเภทดินที่เหมาะสมในการทำนา มี 3 ประเภทดังต่อไปนี้


       ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด สามารถระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ำและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับปลูกข้าวมากที่สุดเพราะสามารถกักเก็บน้ำได้นาน


       เคล็ดลับบำรุงธาตุอาหารในนาดินเหนียว เนื่องจากดินเหนียวมีปริมาณธาตุโพแทสเซียม(K)เพียงพอต่อความต้องการของข้าวแล้ว แนะนำบำรุงธาตุอาหารอย่างธาตุไนโตรเจน (N)และธาตุฟอสฟอรัส (P)เป็นหลัก เพื่อช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี แข็งแรง


       ดินร่วน เนื้อสัมผัสดินละเอียดนุ่ม ตัวดินจะไม่จับตัวเป็นก้อนเท่าที่ควร อุ้มน้ำได้น้อย ระบายน้ำได้ดีปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ


       ดินทราย ระบายน้ำได้ดีมากจนแทบไม่อุ้มน้ำเลย เนื่องจากมีทรายเป็นองค์ประกอบ 85% ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารจึงมีน้อย และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียม(K)


       เคล็ดลับบำรุงธาตุอาหารในนาดินร่วนและนาดินทราย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ เกษตรกรควรทำการปรับโครงสร้างดินก่อนทำการเพาะปลูก โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสด เพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน และบำรุงธาตุอาหารหลักให้ครบ

 

 

ผลผลิตดี เริ่มต้นที่ “การเตรียมแปลง”


การเตรียมดินและการปรับระดับพื้นที่ให้เหมาะสมนั้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และมีส่วนช่วยในการควบคุมและกำจัดวัชพืชเป็นอย่างดี โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้


       1.การไถดะ คือ การไถพลิกหน้าดินครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่นา เพื่อให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมารับออกซิเจน และช่วยกำจัดวัชพืช หลังจากนั้นทำการตากดินให้แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 อาทิตย์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในดิน

       2.การไถแปร คือ การไถครั้งที่สอง เพื่อพลิกเอาดินที่กลบไว้ขึ้นมาอีกครั้ง เป็นการทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่และช่วยย่อยให้ดินมีขนาดเล็กลง หลังจากนั้นทำการปล่อยน้ำเข้านาเพื่อเตรียมทำเทือก

 

       3.การลูบเทือกและชักร่อง คือ การทำให้ดินแตกตัว ใช้รถเทือกตีดินเพื่อปรับหน้าดินให้เรียบสม่ำเสมอ หลังจากนั้นจะทำการชักร่องเพื่อระบายน้ำในนาออก (ตีเส้นในร่อง) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนหว่านหรือปักดำข้าว

เคล็ดลับ “บำรุงธาตุอาหาร” ให้ผลผลิตดีชัวร์

 

การบำรุงธาตุอาหารครั้งที่ 1 ระยะแตกกอ (อายุ20-25 วัน)

 

       - ในนาดินเหนียว มีธาตุอาหารโพแทสเซียม(K) ค่อนข้างสูง แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (สัดส่วน1:2) เพื่อช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวสมบูรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับการแตกกอได้ดี

  

       - ในนาดินร่วนและดินทราย มีธาตุอาหารโพแทสเซียม(K) ค่อนข้างต่ำ แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (สัดส่วน1:2) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ ทำให้ข้าวแตกกอได้ดีขึ้น

 

การบำรุงธาตุอาหารครั้งที่ 2 ระยะข้าวตั้งท้อง (อายุ 45-50 วัน)

 

       - ในนาดินเหนียว แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเน้นธาตุไนโตรเจน(N) และธาตุฟอสฟอรัส(P) ที่มีความสำคัญในช่วงข้าวตั้งท้อง เพราะจะช่วยการเจริญเติบโตของลำต้นและราก ให้สามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี สร้างความสมบูรณ์ให้เมล็ดข้าว พร้อมให้รวงสวยใหญ่ ได้น้ำหนักเพิ่ม ทำให้ต้นข้าวเขียวทนเขียวนาน

 

        -ในนาดินร่วนและดินทราย เพื่อความสมบูรณ์ช่วงข้าวตั้งท้อง ควรเพิ่มธาตุโพแทสเซียม(K)ในการบำรุง เพราะดินทรายการดูดซับธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ ไม่ลีบ เตรียมพร้อมออกรวงใหญ่ สวย ให้ผลผลิตเพิ่ม และน้ำหนักดี

 

การบำรุงธาตุอาหารครั้งที่ 3  ระยะข้าวรับรวงหรือออกดอก (อายุ 70-75 วัน) 

 

       -สำหรับนาดินเหนียว นาดินร่วน และนาดินทราย แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 10-10-10 อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อบำรุงให้ได้ข้าวรวงใหญ่แข็งแรง พร้อมที่จะเข้าสู่ระยะสร้างน้ำนมและสร้างแป้ง เพื่อให้ได้ข้าวเม็ดอวบสวย ไม่ลีบ น้ำหนักดี

       เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลง ถ้าข้าวทั้งแปลงออกดอกประมาณ 80% ให้นับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน เป็นกำหนดวันเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม ข้อสำคัญ! ก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ควรระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอ แปลงนาแห้งสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยคนหรือเครื่องเกี่ยวข้าว เพียงเท่านี้ข้าวรวงใหญ่ เมล็ดเต่งเต็มรวง น้ำหนักดี ก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรนั่นเอง ขัวร์เด๊ะๆ

 

ที่มา :
เอกสารวิชาการ ข้าว/กรมวิชาการเกษตร, 2548
องค์ความรู้เรื่องข้าว หน่วยงานส่งเสริมการขาย ปุ๋ยตรากระต่าย

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่
Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/
YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai
TikTok: https://www.tiktok.com/@puitrakratai
ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย : https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Rice-Fields