นวัตกรรมการเกษตร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

เจียไต๋ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก
ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตที่สดใหม่ ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับผู้คน