ceo

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ บนถนนทรงสวัสดิ์ ปัจจุบันเจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรชั้นนำ ที่มอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ เราภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรและคู่ค้าของเรา ได้ส่งมอบความกินดีอยู่ดีให้ผู้บริโภค และได้ทำหน้าที่ที่เรารักด้วยความซื่อสัตย์ เพราะความซื่อสัตย์คือรากฐานของความสำเร็จของเจียไต๋ และจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าเข้าสู่ปีที่ 100 อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค

มนัส เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจียไต๋ จำกัด

แนวคิดการส่งเสริมค่านิยมองค์กรจากคณะผู้บริหาร

manas

"ไม่ว่าองค์กรจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝัง คือ ความเป็นเจียไต๋แมนที่ยึดมั่นในค่านิยมทั้ง 4 ประการ Integrity, Innovation​, Partnership, Passion อันจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ"​

คุณมนัส เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
thepvit

"เจียไต๋แมนทุกคนสามารถคิดแบบเจ้าของกิจการได้ รุ่นพี่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องเสนอความคิด ได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย กลับกันรุ่นพี่เอง ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไร เราก็เรียนรู้ และพัฒนาได้เสมอ"

คุณเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล
รองประธานคณะผู้บริหาร
prawin

"ที่เจียไต๋ เราเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานบวกกับโอกาสในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จะหล่อหลอมให้เจียไต๋แมนส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่สังคมของเรา"

คุณประวินทร์ คุโรวาท
ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง
supaporn

"การสร้างพันธมิตรที่ดีเริ่มต้นที่ "ใจ" เมื่อเราเปิดใจ ให้ใจ เชื่อใจ และที่สำคัญที่สุดคือ เข้าใจ ทั้งเข้าใจตัวเรา เข้าใจอีกฝ่าย เข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน​"

สุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร
ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร
taweesuk

"สิ่งสำคัญในการทำงานด้วยแนวคิดแบบเจ้าของกิจการ คือเราต้องมีความรักต่อองค์กร รับผิดชอบในการทำงานที่เราทำเหมือนเป็นบริษัทของเราเอง และให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งภายในองค์กร คู้ค้า และลูกค้า อย่างสมดุลกัน"

ทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย
supat

"การทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ของงาน เริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน เมื่อพบปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขจนผ่านไปได้ สิ่งนี้เองจะนำไปสู่การส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้"

สุภัทร เมฆิยานนท์
รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์
thanapat

"สิ่งสำคัญที่ช่วยเติมไฟในการทำงานคือ การมีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่องานที่เราทำ มั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นพลังบวกผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป"

ธนพัฒน์ วงษ์โคเมท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอารักขาพืช