เจตนารมณ์

ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตร
ด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมการเกษตร
ที่ส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
ในทุกภาคส่วนภายในปี 2025

พันธกิจ

คิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม

พัฒนาช่องทาง และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าของพนักงาน เพื่อพร้อมรับการเติบโตของธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นตามค่านิยมขององค์กร

ลงมือปฏิบัติเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นใจของผู้บริโภค