เทคโนโลยีการเพาะปลูก

ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)

ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แบรนด์ธุรกิจใหม่ของเจียไต๋ ตอกย้ำพันธกิจในการคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นทางการเกษตรเพื่อยกระดับการเพาะปลูกของไทย สินค้าและบริการของฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ประกอบด้วยโดรนเพื่อการเกษตรประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเพาะปลูก อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ อุปกรณ์และระบบโรงเรือน รวมถึงการบริการหว่านปุ๋ยและพ่นของเหลวทางการเกษตร และแพลตฟอร์มชุมชนเกษตร สินค้าและบริการจากฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถให้เกษตรกรเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเกษตรเป็นเรื่องง่าย ทันสมัย และที่สำคัญช่วยผลักดันให้เกิดผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)