เทคโนโลยีการเพาะปลูก

เทคโนโลยีการเพาะปลูก

ด้วยความท้าท้ายจากปัจจัยสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่างๆ ของภาคการเกษตรทั้งในไทยและระดับสากล เจียไต๋ พร้อมยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตรแบบครบวงจร ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก ครอบคลุมทั้งด้าน วิทยาการโรงเรือน ระบบชลประทาน ระบบจ่ายปุ๋ย ระบบปรับอากาศภายในโรงเรือน อุปกรณ์เพาะปลูกต่างๆ และองค์ความรู้สมัยใหม่ ที่จะทำให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ปลูกได้ทัดเทียมนานาประเทศ

เทคโนโลยีการเพาะปลูก