ค่านิยมหลักของเจียไต๋

Integrity

ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ มีความเป็นมืออาชีพ ส่งมอบผลงานคุณภาพ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ

Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าออกจากกรอบความคิดเดิมๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

Partnership

ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว คำนึงถึงผลประโยชน์ในทุกภาคส่วน

Passion

มีแรงบันดาลใจอยู่เสมอ มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพในเวลาที่รวดเร็ว