ความยั่งยืนที่เจียไต๋

ตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจของเจียไต๋เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นและเติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน (Passion/ Partnership) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงนวัตกรรมการเกษตร (Innovation) ที่ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างครบวงจร

กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3P
เพื่อความมั่งคั่ง เพื่อผู้คน และเพื่อโลกของเรา

Prosperity

Prosperity

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคม ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม

People

People

การสร้างคุณค่าสู่สังคม ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียของเจียไต๋ทุกกลุ่ม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามหลัก สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเติบโตและสร้างคุณค่าร่วมกัน

PLanet

Planet

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการเกษตร โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศการเกษตรปลอดภัย ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่สังคมโดยรวม

Chia Tai
Sustainability
3p

Prosperity

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคม ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม

การสร้างคุณค่าสู่สังคม ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียของเจียไต๋ทุกกลุ่ม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามหลัก สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเติบโตและสร้างคุณค่าร่วมกัน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการเกษตร โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศการเกษตรปลอดภัย ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่สังคมโดยรวม

เรื่องราวความยั่งยืนของเจียไต๋