นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “บริษัทฯ”) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ http://www.chiataigroup.com เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และช่วยให้ท่านได้ใช้งานเว็บไซต์อย่างถูกต้อง เอกสารต่อไปนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่าน ได้เข้าใจรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซด์ดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้ความเคารพต่อสิทธิในการใช้ เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจ ดังนั้นข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมดนั้นถือว่าท่านตกลงยอมรับว่า ให้เป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ IP Address ความคิดเห็น ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา เว็บไซต์ ให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทฯจะคุ้มครองข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ทำ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของท่านออกสู่สาธารณะ โดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ความไม่เป็นตัวแทนของข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer Policy)

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สินค้าของบริษัทฯ และข้อมูลวิชาการความรู้ต่างๆ รวมทั้งเป็น เวทีแสดงความเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่รับรองความถูกต้อง และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลของ การใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นสู่เว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ตามความ เหมาะสม หากพบว่าข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์มีข้อผิดพลาด แต่ในกรณีที่มีการนำข้อมูลซึ่งมีความผิดพลาดดังกล่าวไปใช้ และเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ทางบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

นอกจากนั้นเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ หรือนำสิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ และเกิดเหตุอันใดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือร่างกายของผู้ใช้บริการ ทั้งทาง ตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลด้วยวิจารณญาณ และรับผิดชอบต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง